تاریخ: دوشنبه, 16 بهمن 1396    ساعت: 17:35

انجام آزمایش های ادواری پرسنل گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

انجام آزمایش های ادواری پرسنل گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز


ارزیابی و پایش سلامتی پرسنل با انجام آزمایشات اسپیرومتری و ادیومتری در محل گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، در راستای ارزیابی و پایش سلامتی پرسنل " گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز " در روز دوشنبه مورخ 1396/11/16 طرح چکاپ دوره ای با هماهنگی انجام گرفته از طرف واحد HSE کارخانه توسط متخصصان طب کار دانش با انجام آزمایشات اسپیرومتری (سنجش عملکرد دستگاه تنفس) و ادیومتری (شنوایی سنجی) برگزار شد.
آزمایشات ادواری پرسنل به طور منظم و دوره ای هر ساله در محل گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز اجرا و پس از انجام آزمایش ها، نتایج از سوی پزشک معتمد بررسی و به کارکنان ارایه می شود.
تشخیص زودهنگام بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی، درمان بموقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری، توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار، جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری، مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار، تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران و همچنین ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی از جمله مزایای معاینات ادواری پرسنل می باشد.