خط مشی شرکت 

مدیریت شركت به منظور ایجاد نظامی قانونمند و پویا به منظور افزایش كيفيت و رضايت مشتريان و بهبود مداوم، ماموریت سازمانی و خط مشی شرکت را در اين زمينه به شرح ذيل اعلام می نمايد:
- ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان و کلیه ذینفعان
- ارتقاء دانش فنی مشتریان
- ارتقاء مداوم کیفیت خدمات
- ارتقاء سطح مهارت، توانمندی و دانش نیروی انسانی
- ارتقا سطح مشارکت و روحیه همکاری کارکنان شرکت
- تقویت روحیه مشتری مداری در شرکت
- آموزش و شايسته سازی منابع انسانی
- ارتقاء بهره وری شرکت با محوریت فن آوری اطلاعات
- استفاده از راههای جدید و بکارگیری دانش های نوین و استانداردهای فنی و مهندسی
- توجه به مشتریان ودرک صحیح نیازها و انتظارات آنها و ارائه خدمات مطلوب
- کسب رضایت مشتریان از طریق انجام به موقع تعهدات و ارائه بهینه خدمات
- ارتقاء مستمر سیستم های تضمین کیفیت به منظور تامین حداکثر رضایت مشتریان
-  ارتقاء سطح مدیریت کارفرمایی و نظارت بر اجرای صحیح پروژه ها