هیئت مدیره

  • نام شـــركت: گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:آقای محمد حسین مرجانی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:آقای مهندس مسعود غفران نیا
  • مدیر کارخانه و عضو هیئت مدیره:آقای دکتر نیما فربودفام
  • عضو هیئت مدیره:آقای خسرو خانبابایی
  • نــوع شركت: سهــامی خــاص
  • این شرکت یکی از شركت های زيرمجموعه سرمايه گذاری گسترش فولاد تبريز، وابسته به هلدينگ توسعه سرمايه گذاری دَريک می باشد.