هیئت مدیره

  • نام شـــركت: گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
  • رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر نیما فربودفام
  • نایب رئیس هیئت مدیره: آقای مهندس ابراهیم غفاری
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: آقای مهندس وحید نقی زاده
  • نــوع شركت: سهــامی خــاص
  • این شرکت یکی از شركت های زیرمجموعه سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، وابسته به هلدینگ توسعه سرمایه گذاری دَریک می باشد.