پروژه های اجراء شده

 
پروژه مجتمع فولاد صنعت بناب
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
تناژ تقریبی: بیش از 13 هزار تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه شرکت ذوب آهن سهند غرب
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
تناژ تقریبی: 3000 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه مجتمع فولاد صائب بناب
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
تناژ تقریبی: بیش از 10هزار تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه گروه صنعتی درپاد تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
شامل: 13 سالن با دهنه های 18 و 25 متری به طول 132 متر
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه گروه ماشین سازی یاقوت تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
شامل: 6 سالن با دهنه های 25 و 10 متری
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه باشگاه گسترش فولاد تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
شامل: جایگاه ویژه تماشاگران ، سازه اسکوربرد استادیوم ، ساختمان اداری استادیوم ، دكل های روشنايی تلسکوپی استاديوم
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز