پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی مجتمع فولاد صنعت بناب   پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های ذوب و ریخته گری پیوسته فولاد شاهین بناب

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 100 تن و طول دهانه 22 متر، 2 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 و 36 متر، 9 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 20 متر، 4 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1390-1389


  پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های نورد فولاد شاهین بناب

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 6 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 20 متر، 3 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 18 و 25 متر، 7 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1385-1384


  پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های ذوب فولاد صنعت شهریار

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 50 تن و طول دهانه 16 متر، 2 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 3 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 24 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 16 تن و طول دهانه 16 متر، 2 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1388-1387


  پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های نورد فولاد صنعت بناب

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 25 متر، 9 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 25 متر، 6 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1387-1386


  پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های نورد فولاد صنعت سهند

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 12 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1387


  پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های نورد گسترش فولاد شهریار

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 12 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1389