پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی مجتمع فولاد صنعت بناب کلیه مراحل ساخت و نصب سازه های فلزی این مجتمع عظیم و ملی که مشتمل بر چندین سالن قوس الکتریکی و القایی و سالن های نورد انواع میلگرد و مقاطع فولادی می باشد به وزن تقریبی بیش از 13 هزار تن در گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز انجام پذیرفته است.

  پروژه ساخت استراکچرهای فلزی سالن های شرکت فولاد شاهین بناب

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  سالن ذوب

  طول سازه: 216 متر، عرض سازه: 20 متر، ارتفاع سازه: 36 متر، تاریخ اجراء: 1390-1389

  سالن اسکرپ یارد

  طول سازه: 264 متر، عرض سازه: 44 متر، ارتفاع سازه: 13 متر، تاریخ اجراء: 1390-1389

  سالن ریخته گری

  طول سازه: 120 متر، عرض سازه: 36 متر، ارتفاع سازه: 14 متر، تاریخ اجراء: 1390-1389

  سالن های نورد

  5 سالن با دهنه های 20 و 25 متری به طول 860 متر، ارتفاع سازه: 11، 12 و 14 متر، تاریخ اجراء: 1385-1384


  پروژه ساخت استراکچرهای فلزی سالن های ذوب فولاد صنعت شهریار

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  سالن ذوب

  طول سازه: 222 متر، عرض سازه: 18 متر، ارتفاع سازه: 34 متر، تاریخ اجراء: 1388-1387

  سالن اسکرپ یارد

  طول سازه: 222 متر، عرض سازه: 26 متر، ارتفاع سازه: 14 متر، تاریخ اجراء: 1388-1387

  سالن ریخته گری پیوسته

  طول سازه: 46 متر، عرض سازه: 25 متر، ارتفاع سازه: 20 متر، تاریخ اجراء: 1388-1387

  طراحی و اجرای

  پلتفرم های کوره های القایی، پلتفرم LF، پلتفرم CCM


  اجرای سالن های نورد شرکت فولاد صنعت بناب

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  3 سالن با دهنه های 25 متری به طول 1800 متر و ارتفاع 13 متر، تاریخ اجراء: 1387-1386


  اجرای سالن های نورد فولاد صنعت سهند

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  3 سالن با دهنه های 25 متری به طول 1800 متر و ارتفاع 13 متر، تاریخ اجراء: 1387


  اجرای سالن های نورد پروفیل های سنگین گسترش فولاد شهریار

  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  3 سالن با دهنه های 25 متری به طول 1800 متر و ارتفاع 13 متر، تاریخ اجراء: 1389